Financijski plan TZG Hvara za 2023. godinu prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Izvješće o radu direktorice TZGH za 2022.g.

Obrazloženje Financijskog plana Turističke zajednice grada Hvara za 2023. godinu

Obrazloženje Rebalansa Financijskog plana Turističke zajednice grada Hvara za 2022. godinu

Program rada i financijski plan TZ grada Hvara za 2023.g.

Rebalans Programa rada i Financijskog Plana TZG Hvara za 2022. godinu.docx listopad

Rebalans Fin. plana TZG Hvara za 2022. godinu prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Statut Turističke zajednice grada Hvara 

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Hvara za 2022.

Financijski plan Turističke zajednice Grada Hvara za 2022. 

Obrazloženje Financijskog plana Turističke zajednice grada Hvara za 2022.

Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru Turističke zajednice grada Hvara za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa rada TZ grada Hvara za 2021.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana TZ grada Hvara za 2021.

Izvješće o radu direktora Turističke zajednice grada Hvara za 2021.

Izmjene i dopune Programa rada Turističke zajednice grada Hvara za 2021.

Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice Grada Hvara za 2021. 

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice grada Hvara za 2021.

Program rada i financijski plan TZ grada Hvara za 2021.

Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru Turističke zajednice grada Hvara za 2020.

Izvješće o izvršenju Programa rada TZ grada Hvara za 2020.

Izmjene i dopune Programa rada Turističke zajednice grada Hvara za 2020.

Izvješće o radu direktora Turističke zajednice grada Hvara za 2020.

Sporazum o udruživanju TZ sa područja otoka Hvara

Program rada i financijski plan TZ grada Hvara za 2020.

Izvješće rada Turističke zajednice grada Hvara 2019.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o turističkoj pristojbi

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko – dalmatinske županije za 2022.

Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko – dalmatinske županije za 2021.

Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko – dalmatinske županije za 2020.

GFI i Fi revizorsko izvješće TZ grada Hvara za 2021.

GFI i FI revizorsko izvješće TZ grada Hvara za 2020.

GFI i FI revizorsko izvješća TZ grada Hvara za 2019.

GFI i FI revizorsko izvješća TZ grada Hvara za 2018.

Razvojna strategija turizma Grada Hvara

Javni poziv za odabir PR agencije za izradu i implementaciju PR strategije

Javni poziv za dodjelu financijske potpore za manifestacije 2019

Zahtjev za dodjelu financijske potpore za manifestacije 2019

GFI i FI revizorsko izvješće TZ grada Hvara za 2017.

Odluka o imenovanju direktora TZ grada Hvara