Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.) te Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 69/22)

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa (čl. 6.), načelu pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija (čl. 7.), načelu jednakosti (čl. 8.), načelu raspolaganja informacijom (čl. 9.) i načelu međusobnog poštovanja i suradnje (čl.9.a) te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica rada Hvara uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrasca zahtjeva za ponovnu uporabu informacija službeniku za informiranje Turističke zajednice grada Hvara:

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu grada Hvara je Iva Belaj Šantić

Upute, smjernice i obrasce (Word dokument) možete preuzeti ovdje

Zakoni i propisi

Ponovna uporaba podataka i otvoreni podaci

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija uređeni su člankom 31. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/2013, 85/2015) kako glasi:
“(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.”

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.) (čl. 15.) u Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/2013.) članak 27. mijenja se i glasi:
Članak 15.
»(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
(3) Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.«. 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama