Turistička zajednica grada Hvara, sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kao i  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada u TZGH, a na temelju odluke direktorice od 17.veljače 2023.g. raspisuje javni natječaj za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:  stručni suradnik za marketing, medije, razvoj novih proizvoda i EU fondove, (1 izvršitelj/ica).

I. Uvjeti

1.završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2.najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,

3.znanje jednog stranog jezika

4.znanje rada na osobnom računalu

II. Opis poslova i odgovornosti

 • sudjeluje u osmišljavanju marketinških kampanja na godišnjoj razini u svrhu promocije destinacije
 • Radi stručne analize tržišta, postignutih rezultata promidžbe i druge materijale za potrebe direktora i tijela TZGH
 • Radi na oglašavanju destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda
 • Vodi online i offline oglašavanje destinacije
 • Upravlja i aktivno održava web stranicu Zajednice, profile na društvenim mrežama i sve ostale online i offline kanale promocije TZGH
 • Sudjeluje u poslovima odnosa s javnošću i komunikaciji Zajednice s medijima, izrađuje i šalje pozive i objave za medije
 • sudjeluje i organizira izradu potrebnih promidžbenih materijala Turističke zajednice grada Hvara,
 • obavlja pripremne radnje u izradi godišnjeg programa promotivnih aktivnosti TZGH samostalno i putem udruženog oglašavanja
 • prima studijske grupe, novinare, TV novinare, te sudjeluje na konferencijama za tisak i daje tražene podatke,
 • prati stručni i dnevni tisak radi evidencije članaka o Turističkoj zajednici grada Hvara i općenito o Hvaru
 • sudjeluje u izradi programa kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija,
 • prikuplja i ažurira podatke o realizaciji aktivnosti iz medija plana te izrađuje periodičke izvještaje
 • priprema sve projektne prijedloge i dokumentaciju za prijave na eksterne natječaje (HTZ, TZSDŽ, nacionalno EU financiranje)

 

Poželjna znanja i kompetencije:

 • radno iskustvo na rukovodećim ili srodnim poslovima vezanim uz marketing i razvoj branda
 • Iskustvo u izradi marketinških planova i izvještaja te vođenje projekata
 • Znanje i razumijevanje marketinških koncepata i strategije te procesa vezanih uz online i offline oglašavanje
 • Iskustvo upravljanja društvenim mrežama i unapređivanje WEB dizajna te korisničkog iskustva
 • Vođenje SEO/SEM
 • Napredno korištenje MS Office paketa i programskih rješenja slične namjene
 • Marljivost i pro aktivnost u radnim procesima
 • Sklonost usvajanju novih znanja i vještina, te sklonost timskom radu

III.  Prijava na natječaj mora obvezno sadržavati: ime i prezime kandidata/kinje, OIB, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu, vlastoručni potpis kandidata/kinje

IV. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku osobne iskaznice;
 • dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem,
 • izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema (elektronički zapis/ potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili izdanog putem sustava e- građani);

V. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja je 8 (osam) dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj Internet stranici Turističke zajednice grada Hvara www.visithvar.hr

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na stranicama Turističke zajednice grada Hvara 18.veljače 2023. Rok za podnošenje prijave istječe dana 27. veljače 2023. g. u 12:00h

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj –  za natječaj “ na adresu:

Turistička zajednica grada Hvara
Trg sv. Stjepana 42

21450 Hvar

Napomene:

 • Sve gore navedene isprave prilažu se uz prijavu u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja. Za slučaj da kandidat/kinja ne dostavi izvornike isprava u za to dodijeljenom roku, smatrat će se da je isti/a povukao/la prijavu;
 • Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN br. 13/22) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, a iznimno položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi;
 • Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe;
 • Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1);
 • Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave, kao i prijave koje su dostavljene na način različit od načina dostave propisanog ovim Javnim natječajem, neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave;
 • Osobe koje podnesu nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave kao i kandidati koji prijave dostave na način različit od načina dostave propisanog ovim Javnim natječajem, ili koji ne ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj;
 • TZGH će provesti administrativnu provjeru pristiglih prijava, nakon čega će se održati i usmeni razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja. Razgovor s kandidatima čini sastavni dio postupka odabira kandidata. Na usmenom razgovoru provesti će se testiranje stručnog znanja i kompetencija. O terminu usmenog razgovora, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
 • Za kandidata koji ne pristupi razgovoru u određeno vrijeme smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni natječaj.
 • Turistička zajednica grada Hvara zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata za radno mjesto po raspisanom natječaju te poništiti Javni natječaj, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Direktorica Turističke zajednice grada Hvara

Iva Belaj Šantić