Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i 42/20. ) i članka 40. stavak 2. Statuta Turističke zajednice grada Hvara („Službeni glasnik“ Grada Hvara, br.10/2020) Turistička zajednica grada Hvara

dana  10.03.2023.g. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor turističkog informatora/icu
Turističke zajednice grada Hvara

I Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

S obzirom na okolnosti na globalnom turističkom tržištu i potrebe posla ugovor se sklapa na

određeno vrijeme i rok od 6 mjeseci.

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) i Zakonom o turističkim

Zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati

posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u

turističkim zajednicama. (NN 13/2022 ) kako slijedi:

 1. završena najmanje srednja škola,
 2. znanje jednoga stranog jezika,
 3. znanje rada na osobnom računalu.

II Opis poslova:

 • obavlja poslove davanja turističkih informacija, kao i svih drugih informacija o gradu i okolici;
 • pomaže pri prikupljanju i unosu podatka u informativni sustav,
 • sudjeluje u promotivnim aktivnostima TZGH
 • sudjeluje u pripremi i realizaciji događanja koje provodi TZGH
 • radi poslove prodaje proizvoda i promocije (po uspostavi djelatnosti)
 • radi prijavu, odjavu i evidenciju u sustavu eVisitor,
 • te ostale poslove po nalogu direktora Zajednice

III Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje iz koje se vidi da je položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

IV Prijava na natječaj se podnosi preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA HVARA, Trg sv. Stjepana 42, 21450 Hvar,

s naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA TURISTIČKOG INFORMATORA/ICU“.

 

Rok za prijavu je do 18.03.2023.g., bez obzira na način slanja (dostave).

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Hvara.

V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati,

niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Potpunom prijavom

smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje

dostave nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja,

ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj. S kandidatima koji ispunjavaju opće i

posebne uvjete iz natječaja održat će se razgovor. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru

smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Kandidat je dužan dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu

pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti

spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u

muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu

i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno

Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive

95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Turistička zajednica grada Hvara zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj,

odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez

ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

PREDVIĐENI POČETAK RADA: 01.04.2023.g.

Direktorica Turističke zajednice grada Hvara

Iva Belaj Šantić