Temeljem odredbi članka 18. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), i članka 39. točke 2. Statuta Turističke zajednice grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara 10/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Hvara od 28.02.2022.g., Turističko vijeće Turističke zajednice grada Hvara raspisuje

NATJEČAJ za izbor DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA

I. Sukladno članku 21., 22. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), te aktima Turističke zajednice grada Hvara, kandidat za direktora mora ispunjavati slijedeće uvjete:
1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu.

II. Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana, od dana objave ovog natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu:
Turistička zajednica grada Hvara, Trg svetog Stjepana 42, 21450 HVAR, s naznakom: „Natječaj za izbor direktora“

III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati moraju dostaviti:
– životopis
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi-preslika diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi:
– dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde HZMO (ERPS), i potvrda poslodavca, ili drugi odgovarajući dokaz (Ugovor o radu, Rješenje o prijemu, Rješenje o rasporedu, Izvadak iz sudskog registra poslodavca i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova/vrsta i potrebna stručna sprema, i vremensko razdoblje.
– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit).
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu).

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (u skladu sa člankom 23. stavak 1., 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, moguće je zapošljavanje osoba koje nemaju položeni stručni ispit, uz uvjet da stručni ispit polože u roku od godine dana, od dana stupanja na rad, ili da je riječ o osobama koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu, u toj stručnoj spremi);
– uvjerenje da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne starije od 6 mjeseci;
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

IV. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja održat će se razgovor i prezentacija prijedloga četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podatci obrađuju u posebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno uredbi (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.g. (službeni list EU, L119/1).

V. Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku od 8 dana, od dana izbora direktora Turističke zajednice grada Hvara.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Hvara zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

TURISTIČKO VIJEĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA

Predsjednik
Rikardo Novak

 

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA (PDF)