Klapa Pharia,63. Hvarske ljetne priredbe

Pjaceta ispred crkve sv. Duha, Hvar,

21:30h